slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5
slide 6

TARGO PROMOTION

Společnost Targo Promotion Group byla založena v roce 1992 v Praze a krátce nato se stala leaderem v oblasti 3D promo předmětů v regionu střední a východní Evropy.

Zaměřujeme se na řešení na míru a poskytujeme silně proklientsky orientovaný servis. To znamená, že v první řadě pečlivě analyzujeme potřeby našich klientů a následně navrhujeme inovativní a kreativní řešení s ohledem na jejich rozpočet a specifické požadavky.

Naši zkušení account manažeři jsou připraveni poskytnout komplexní poradenství a řídí své projekty od jejich vzniku až po dodání klientovi.

Působíme ve všech zemích střední a východní Evropy i v zámoří. Naše zahraniční pobočky zajišťují velmi úzký a intenzivní kontakt s mezinárodními klienty a kreativními tvůrci. Pobočka v Hongkongu vyhledává dodavatele a kontroluje proces výroby.

Většina naší výroby je realizována v Asii. Naše kancelář v Hongkongu nám zajišťuje úzký kontakt s asijskými partnery a důkladně prověřuje místní výrobní závody.

Spolupracujeme výhradně s prověřenými dodavateli, kteří splňují nejvyšší evropské standardy.

Mezi naše spokojené klienty patří nadnárodní FMCG řetězce, s nimiž spolupracujeme na lokálních i mezinárodních projektech.

  • Od roku 1992 jsme lídrem v oblasti 3D promotion předmětů na míru v regionu střední a východní Evropy.
  • Našim klientům nabízíme řešení, jak zvýšit prodej prostřednictvím podpory prodeje, od počátečního nápadu až po konečnou realizaci.
  • Při realizaci zakázek pro naše klienty klademe v průběhu celého procesu důraz především na kvalitu, kreativitu a inovaci.
  • Podílíme se na lokálních i mezinárodních projektech zejména nadnárodních FMCG klientů, kteří, stejně jako mnoho dalších, patří k našim spokojeným zákazníkům.
  • Spolupracujeme pouze s ověřenými dodavateli, kteří splňují nejvyšší mezinárodní standardy.

PRODUKTY

Naše společnost se zabývá především návrhem a výrobou unikátních reklamních předmětů – tailor made gifts. Jedná se o zboží, které je tradiční svojí funkcionalitou, ale zcela originální svým designem. Takové zboží je vyráběno v limitovaných sériích na konkrétní reklamní kampaně. Vzhledem k tomu, že se jedná především o velké série nízkorozpočtových předmětů, využíváme naše auditované partnery v Číně, ev. v Indii, Vietnamu či jinde v Asii.

S ohledem na naše náročné klienty vyrábíme zboží v prověřených a sociálně auditovaných továrnách, které splňují přísné environmentální a sociální požadavky.

SLUŽBY

Díky dlouholetým zkušenostem v TARGO PROMOTION velmi dobře rozumíme potřebám svých klientů a jsme si dobře vědomi toho, co je základem našeho vlastního úspěchu. Hodnoty, které uznáváme, reprezentují to, co je pro nás nejdůležitější a díky čemu se na nás naši zákazníci znovu a znovu obracejí: tedy spolehlivost při dodávkách a unikátnost v řešení.

KREATIVITA

U všech našich produktů, které vyvíjíme, vnímáme jako velmi podstatnou potřebu odlišit se a být unikátní. Kreativita a ojedinělost v našich návrzích je pro nás samozřejmostí a představuje naši silnou konkurenční výhodu. Mnoho našich designů je předmětem ochranných známek a při svých řešeních zapojujeme také nejmodernější postupy, materiály a technologie. Naším cílem je vytvořit kvalitní a designově zajímavý výrobek, který zohledňuje širokou škálu potřeb a požadavků našich klientů, respektující jak podporovaný produkt, tak finanční možnosti našich klientů.

KVALITA

Díky dlouholetým zkušenostem, které v oboru máme, se nám podařilo vytvořit síť prověřených a spolehlivých dodavatelů, kteří otázku kvality chápou stejně prioritně jako my. Naše interní kontrolní systémy nám umožňují kontrolovat všechny stupně výrobního procesu tak, abychom byli schopni dodat zboží splňující i ta nejpřísnější kritéria kvality. Respektujeme kvalitativní požadavky našich klientů, a pokud je nemáme k dispozici, dodáváme zboží podle Standardů kvality TARGO PROMOTION.

INFORMOVANOST

Umožnit našim klientům vždy pohodlnou a rychlou cestu k potřebným informacím je velmi důležitou součástí naší práce. Naši klienti musejí mít jistotu, že vždy jednáme transparentně, v souladu s jejich požadavky a v rámci stanovených termínů. Stejně tak i my sami musíme být schopni bezpečně nakládat s informacemi o našich dodavatelích, nových technologiích, materiálech, zakázkách či obchodních partnerech a bránit tak nejen konfliktním situacím, ale také si udržet přehled, předcházet problémům a vždy včas, profesionálně a korektně realizovat zakázky našich klientů.

PROFESIONALITA

Ke své práci přistupujeme vždy odpovědně a profesionálně, trvale zvyšujeme své profesní znalosti a schopnosti v souladu s potřebami firmy a našich klientů a naše sdělení jsou pravdivá a srozumitelná. Dodržujeme pravidla obchodní etiky, naši zaměstnanci udržují profesionální vzhled a se svými klienty vždy hovoříme jazykem, kterým se hovoří v jejich společnosti.

DYNAMIKA A FLEXIBILITA

Dnešní doba se rychle mění a požadavky a potřeby našich klientů se dynamicky vyvíjejí.  V TARGO PROMOTION děláme všechno proto, abychom potřebu změn dokázali odhalit a byli jsme ji schopni rychle a flexibilně zapracovat. Díky procesnímu řízení, vedeném systémem TIS (TARGO Information System), jsme schopni nejen efektivně a dobře fungovat, ale také snadno přizpůsobit naše fungování novým potřebám. Jsme tak schopni aktuálně reagovat na vzniklé situace a navrhovat odpovídající řešení.

CLIENT FIRST

Vysoká úroveň a dostupnost klientského servisu našich pracovníků, stejně jako profesionální a proaktivní přístup, byl a je tou nejlepší vizitkou naší společnosti. Naši account manageři udržují s našimi klienty úzký a pravidelný kontakt, informují je o probíhající výrobě, neustále se zajímají o jejich potřeby a přicházejí s řešením jejich problémů. Díky tomu pro naše klienty představujeme vždy spolehlivé partnery, ochotné řešit jakýkoliv problém či nastalou změnu bezodkladně.

DĚLÁME VŽDY VÍC, NEŽ SE OD NÁS OČEKÁVÁ

To, co je pro ostatní výjimečné, je pro nás standard. Nebojíme se převzít zodpovědnost a neuznáváme výmluvy. Pečlivě nasloucháme požadavkům klientů a vždy se snažíme přicházet s řešením, které maximálně odpovídá jejich potřebám. Máme vždy na paměti jejich nejlepší zájem a při naší práci zohledňujeme pravidla, normy i očekávání našich klientů. Jsme vždy připraveni podat vynikající výkon a profesionální servis a s radostí se popereme i s tou nejnáročnější výzvou, kterou před nás klienti postaví. Iniciativně nastolujeme otázky a nabízíme varianty řešení.

PRACUJEME
PRO

NAŠE
PRINCIPY

Zásady obchodního jednání

„Považujeme slušnost za výsadu, zdvořilost za samozřejmost a pravdu za povinnost.”

Abychom mohli odpovědně vykonávat svou práci, naši zákazníci musejí cítit, že nám mohou svěřit své důvěrné informace, že se na nás mohou spolehnout, že naše výrobky budou mít tu nejvyšší kvalitu a že jsme vždy ochotni naslouchat a aktivně řešit jejich problémy a požadavky. Stejně tak naši dodavatelé musejí vědět, že s nimi budeme jednat vždy férově a odpovědně, a naši zaměstnanci potřebují mít plnou důvěru ve své kolegy i prostředí, ve kterém pracují. Sestavili jsme proto etický kodex našich hodnot, abychom tyto zásady naplňovali za každých okolností.

EcoVadis

ZODPOVĚDNOST

Všechny naše výrobky musejí být bezvadné a zdravotně nezávadné. Dbáme na dodržení všech technických norem, zdravotních a bezpečnostních předpisů a požadavků našich klientů, a to jak v průběhu výroby, tak při balení a přepravě.


SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Očekáváme, že naši zaměstnanci a dodavatelé budou jednat sociálně, eticky a morálně odpovědným způsobem. Vyžadujeme od nich, aby jednali v souladu s platnými zákony a předpisy v každé zemi, ve které působíme, a požadujeme svobodné rozhodování, ochranou politiku zaměstnanosti, zdraví, bezpečnosti a lidských práv. V rámci naší firemní politiky stanovujeme také garantované pracovní podmínky a zásady ochrany lidských práv a bezpečí a zdraví na pracovišti. Naši zaměstnanci jsou vedeni k dodržování těchto zásad a pravidel a očekáváme, že naši dodavatelé budou pracovat podobným způsobem.


KVALITA

Kvalita je v TARGO PROMOTION vyžadována a chápána jako přirozená součást života firmy. Jedná se o otevřený a ucelený systém, který lze rozhodnutím vedení, na základě návrhů či výsledků přezkoumání průběžně doplňovat a měnit. Politika kvality je pravidelně přezkoumávána vedením firmy z hlediska kontinuity a vhodnosti pro následující období. Její šíření a uplatňování uvnitř firmy je zajišťováno prostřednictvím systému TIS a s politikou kvality jsou pracovníci seznamováni při nástupu do zaměstnání, při školeních a při obnově politiky kvality.


UDRŽITELNOST

Stejně jako je pro nás důležitá jistota, že naše výrobky přinášejí našim zákazníkům hodnotu, je pro nás důležité také vědomí, že tak činíme odpovědně a s ohledem na naši planetu a budoucí generace. Pouze organizace, která je prosperující a zároveň dbá o šetrný přístup k životnímu prostředí a společnosti, je schopná dlouhodobě zlepšovat životy ostatních, aniž by ubírala na kvalitě života generacím příštím. Věnujeme proto zvýšenou pozornost negativním dopadům našich aktivit a rozvíjíme opatření, které přispívají k jejich snížení či úplnému odstranění.


Transparentnost a fair play

Naši klienti musejí mít jistotu, že námi poskytované informace, jsou pravdivé, srozumitelné a smysluplné. Je naší povinností a odpovědným úkolem vždy zajistit rychlý a snadný přístup ke všem důležitým informacím a ujistit se, že veškerá naše spolupráce je plně transparentní a korektní. K našim klientům vždy přistupujeme s upřímností a respektem, jednáme v souladu s nejvyššími standardy obchodní etiky a za žádných okolností neusilujeme o podvodné jednání. Vždy také klienty informujeme o hrozících či akutních problémech pravdivě, přesně a zavčasu a společně pak hledáme taková řešení, která klienta co nejméně zatíží.


Konflikt zájmů a mlčenlivost

Veškeré informace o našich klientech, jejich smlouvách, zakázkách, cenách a obchodní strategii vnímáme jako velmi důvěrné bez ohledu na to, zda jsou chráněny smluvně či nikoliv. Vždy pečlivě dbáme o to, aby žádným způsobem nedocházelo k jakémukoli zneužití důvěrných informací, střetu zájmů, konfliktů či jejich zveřejnění třetím stranám. Za více než dvacet let fungování naší firmy jsme dosud neměli jediný případ jakéhokoliv střetu zájmů našich klientů, za což vděčíme zejména našim nastaveným pravidlům:

  • Zaměřujeme se primárně na taktické informace a cíleně se při své práci vyhýbáme klientským informacím strategického, dlouhodobého a koncepčního významu, u kterých je riziko zneužití daleko významnější.
  • Citlivé informace od našich zákazníků eliminujeme vzájemně tak, aby se naši zaměstnanci nedostávali do konfliktních situací. Všechny své zaměstnance vážeme smluvně k dodržování principů mlčenlivosti.
  • Zakázky pečlivě koordinujeme a návrhy od samého počátku připravujeme tak, abychom vždy nabízeli zcela odlišné a nezaměnitelné výrobky.

Za svou důvěryhodností si hrdě stojíme, nebráníme se jakýmkoli smluvním závazkům o mlčenlivosti a respektujeme také vysoké penále za její porušení.


Úplatky, korupce a dary

V otázkách korupce máme nastavena ta nejpřísnější pravidla a kontrolní mechanismy. Nenabízíme, neslibujeme ani neposkytujeme našim klientům žádné výhody výměnou za naše výhodnější postavení. Všechny firemní dárky, které poskytujeme plošně našim klientům, nepřesahují hodnotu 10 EUR. Jakékoliv dary, výhody či služby, které by nám nabídli naši dodavatelé, odmítáme. Nezapojujeme se do klamavých či nekalých praktik a veškeré naše služby a zboží prezentujeme čestným a přímým způsobem.

Otázku praní špinavých peněz vnímáme velmi silně, uplatňujeme zvýšená opatření při spolupráci s politicky exponovanými osobami či uskupeními a připojujeme se k definicím FATF i směrnicím Evropského parlamentu 2005/60/ES, 2006/70/ES a nařízení EP 1781/2006.


Ochrana duševního vlastnictví

Intelektuální vlastnictví je nedílnou součástí každého kreativního procesu a ojedinělost myšlenky utváří a reprezentuje jeho skutečnou hodnotu. Ať už se týká našich vlastních designů a produktů, průmyslových patentů, technologických řešení nebo jen dílčích idejí při tvorbě návrhů, dodržování a respektování tohoto vlastnictví bylo vždy spíše otázkou etickou než právní. Proto se i TARGO PROMOTION zavazuje respektovat a dodržovat intelektuální vlastnictví druhých, ať už registrovaných či nikoliv, a stejně tak si velmi vážíme respektování našeho duševního vlastnictví ze strany našich klientů.


Nahlášení neetického jednání

V případě porušení pravidel a zásad obchodního jednání TARGO PROMOTION ze strany našich zaměstnanců mohou naši klienti kontaktovat zodpovědného key account managera či v případě vážných pochybení přímo také CEO dle kontaktů uvedených na webových stránkách.

Všechny podněty se zavazujeme seriózně, aktivně a odpovědně prověřit a v případě zjištěných nedostatků učinit přiměřená opatření. O výsledku šetření pak budeme vždy klienta informovat.

LOKALITY

Europe

KONTAKTUJTE
NÁS

TARGO PROMOTION PRAHA spol. s r.o.

Na Florenci 31 110 00 Prague 1 Czech Republic
ID no.: 604 89 294
VAT group no.: CZ60489294
File ID: C 9351, Municipal Court in Prague
Registered capital: 1.000.000 CZK

TARGO PROMOTION HUNGARY Kft.

Hamzsabégi út 37 1114 Budapest Hungary
Adószám: 12654091-2-41
EU-s adószám:  HU12654091
Cégjegyzékszám: 01-09-696880, Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

TARGO PROMOTION WARSAW Sp. zo.o.

ul. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 Warszawa Poland
Regon: 011561661
NIP: 527-22-68-914,
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie pod nr KRS: 0000188445

TARGO PROMOTION HONG KONG Ltd.

Office A, 15/F., Kimberley House, No. 35 Kimberley Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

TARGO PROMOTION HONG KONG Ltd.

Room 1211, the 2nd office building, WanDa Plaza No.6 North KangLe Road, Houjie Town, DongGuan City, GuangDong Province People´s Republic of China


TARGO
V ČÍSLECH

PŘES
1125580 m3
DODANÉHO
ZBOŽÍ

PŘES 1025
KONTROL
KVALITY

PŘES 50
ZAMĚSTNANCŮ

PŘES 225 MIL.
PRODUKTŮ

PŘES 10
PODPOROVANÝCH
CHARITATIVNÍCH
PROJEKTŮ

SPOKOJENOST
KLIENTA NENÍ
MOŽNÉ ZMĚŘIT

PŘES 25
OCENĚNÍ

1 UNIKÁTNÍ
INFORMAČNÍ
SYSTÉM

Vážení klienti,

Dovolujeme si vás informovat o našem novém projektu, kterým je výstavba fotovoltaické elektrárny, reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001875. tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva průmyslu.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 36 kWp sloužící pro vlastní spotřebu žadatele a bateriového uložiště o výkonu 81,2 kWh (z dotace financováno 36 kWh). Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

TARGO PROMOTION PRAHA spol. s r.o.